Måleriföretagens avtalsförhandlingar: Så här går det till

Förhandlingarna förbereds genom att parterna tar fram förhandlingsmål och krav. Utgångspunkten för dessa är medlemmarnas önskemål och åsikter. Måleriföretagen genomförde, förutom en enkät som gick ut till samtliga medlemsföretag, förankringsmöten såväl digitalt som på plats ute i regionerna.  

Varje part har en förhandlingsdelegation som företräder medlemmarna i förhandlingarna. Måleriföretagens förhandlingsdelegation utgörs av samtliga ledamöter i Sverigestyrelsen samt VD för Måleriföretagen. Delegationens arbete leds av förhandlare från respektive part. Hos Måleriföretagen består förhandlingsledningen av förhandlingschef och förhandlingsordförande, tillika styrelseledamot i Sverigestyrelsen.

Förhandlingsdelegationen bestämmer vilka yrkanden som ska läggas fram samt vilka förhandlingsbud som ska antas eller förkastas, och ger förhandlarna mandat att fatta beslut i olika frågor.

I god tid innan ett kollektivavtal löper ut träffas parterna för att sätta ut tider för förhandlingarna samt överlämna och gå igenom respektive krav på ändringar – parternas yrkanden. Det är de yrkanden som parterna växlar som förhandlingarna sedan kommer att utgå från. Måleriföretagen och Målarna växlar yrkanden den 16 mars 2023. Måleriföretagen och tjänstemannaförbunden växlar yrkanden 22 februari 2023.

Det är först när parterna har växlat yrkanden som förhandlingarna kan inledas. De inledande förhandlingarna handlar ofta om att klargöra vad parterna menar med sina förslag samt att utreda vilka konsekvenser och kostnader förslagen kommer att innebära.

När slutförhandlingarna sätter i gång går förhandlingarna ofta in i ett mer intensivt skede. Parterna identifierar här vilka frågor som man är överens om och vilka frågor det finns förutsättningar att gå vidare med. Det är i slutförhandlingarna som förhandlingsdelegationerna oftast kallas in fysiskt. Kollektivavtalen mellan Måleriföretagen och Målarna löper ut den 30 april 2023. Kollektivavtalen mellan Måleriföretagen och tjänstemannaförbunden löper också ut 30 april 2023. Målsättningen är att vara klar med nya avtal innan de gamla löper ut.

Förhoppningsvis kommer parterna överens om nya avtal som ska gälla för den kommande avtalsperioden. Om parterna kommer överens börjar de nya avtalen gälla och parterna informerar sina respektive medlemmar om innehållet i avtalen.  

Om parterna inte kommer överens kan de välja att fortsätta förhandla för att komma överens i ett senare skede men gör man bedömningen att man står så pass långt ifrån varandra att fortsatta förhandlingar inte är fruktbara, kan parterna varsla om konflikt. Det är nästan alltid fack¬förbunden som väljer att varsla om konflikt.  

Information kommer att ges löpande när det finns konkreta nyheter och den informationen kommer att finnas här på hemsidan för våra medlemsföretag. Av förhandlingstaktiska skäl är det Måleriföretagens önskan att förhandlingen sker främst i förhandlingsrummet och inte i media.

Jouren för arbetsrättsliga frågor

Du når jouren för arbetsrättsliga frågor på 010-484 95 90 eller jouren@maleriforetagen.se. Jouren har öppet alla vardagar mellan 08.00-16.00.