Samverkan

Måleriföretagen i Sverige samarbetar med andra organisationer och nätverk för att att driva opinion och lyfta frågor som främjar måleribranschen och våra medlemsföretag. Genom samverkan med fler aktörer får vi en starkare röst i debatten, större legitimitet och genomslag än som enskild aktör.

Byggbranschen i Samverkan
Byggbranschen i Samverkan bildades 2005, och består idag av totalt 12 arbetsgivarorgansiationer och fackförbund. Byggbranschen arbetar aktivt med olika åtgärder för att motarbeta svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn.

Initialt handlade samarbetet om att påverka debatten och den politiska viljan att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag. Frågan om ROT-avdrag är fortfarande en högt prioriterad fråga men idag är vi även aktiva inom en rad frågor som på olika sätt bidrar till en sund byggbransch - en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor och där kvalitet och utveckling står i centrum. Byggbranschen i Samverkan har exemeplvis varit pådrivande i frågan om personalliggare i byggbranschen som införs 1 januari 2016.      

Svensk Byggnäring
Svensk Byggnäring består av 13 bransch- och arbetsgivarorganisationer som representerar olika delar av byggsektorn; arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, installatörer och materialleverantörer.

Nätverket företräder företag som agerar på samma marknad och som har gemensamma intressen inom näringspolitiken. Genom att samverka förbättras byggnäringens möjligheter att vinna gehör för och nå framgång i gemensamma intressefrågor. Angelägna frågor för nätverket är bland annat tillväxt, energieffektivisering, forsknings- och utvecklingsfrågor samt kampen mot svartjobb och ekonomisk brottslighet.

Ren Byggbransch
Kampanjen Ren byggbransch är ett projekt som vänder sig till dem som jobbar i byggbranschen eller tänker sig en framtid inom byggbranschen. Den vänder sig också till dem som köper eller säljer byggtjänster i någon form. Syftet är att förändra attityderna till svartarbete. Bakom projektet står Byggbranschen i Samverkan.

Vi vill
• att byggbranschens aktörer agerar professionellt och följer svensk lagstiftning,
• att svenska folket har en positiv attityd till byggbranschen,
• att alla medarbetare i branschen tar ställning mot svartjobb/ohederligt arbete i branschen,
• att samtliga byggarbetsplatser i Sverige tillämpar ID06 närvaroredovisning.

Samhällsbyggarsektorns etiska råd
Etiska rådet prövar etiska frågor mellan samhällsbyggnadssektorns professionella aktörer, dvs. mellan två företag. Dessutom verkar man för att i övrigt sätta fokus på etiska frågor inom sektorn.