Nytt kollektivavtal klart för tjänstemän i måleribranschen

Måleriföretagen i Sverige har tillsammans med Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Plåt & Ventföretagen och Maskinentreprenörerna tecknat ett nytt Tjänstemannaavtal på 29 månader med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalet gäller från den 1 december 2020 till den 30 april 2023.

Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal. Avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket på 5,4%. Potten för lönehöjning för Unionens medlemmar är 2,3 procent den 1 december 2020 och 1,7 procent den 1 maj 2022. Härutöver tillkommer utrymme för lokal löneöversyn vilken som huvudregel förväntas vara 0,5 % vid varje revisionstidpunkt.

Avtalet innefattar även förändringar avseende delpension och allmänna villkor. Kort sammanfattning finns nedan.

Avsättning till deltidspension med ytterligare 0,4 procent för avtalsperioden 1 december 2020 – 30 april 2023. Avsättningen om 0,4 procent ska ske från och med 1 december 2020. Den totala avsättningen till deltidspension uppgår därmed till 1,6 procent.

Klargörande att arbetstidsförkortning enbart tjänas in för tid som tjänstemannen erhåller lön av arbetsgivaren. Samt klargörande att lön och pensionsavsättning är möjliga alternativ till ledig tid vid arbetstidsförkortning. 

Anpassningar till ändringen i 32a § LAS avseende rätten att kvarstå i anställning till 68 år respektive 69 år.

Språkliga ändringar som gör avtalet mer lättillgängligt för både arbetsgivare och arbetstagare. Under avtalsperioden gjorde vi, tillsammans med tjänstemannafacken, ett stort arbete för att förenkla texten i avtalet. Vi underlättar därigenom för våra företag i deras vardag då avtalet blir lättare att tillämpa.

Flera partsgemensamma arbetsgrupper har tillsatts, bl.a. för att underlätta företagens arbete med löneprocess och frågor kring tjänstemännens arbetsmiljö.  Arbetsgrupperna kommer att verka under avtalsperioden för att bidra till att göra våra företag till än mer attraktiva arbetsgivare.

Läs mer om lönerevisionen här.