Vår verksamhet

Vårt uppdrag är att utveckla det professionella måleriet i Sverige – på ett sätt som gynnar våra medlemsföretag. Det gör vi bland annat genom att stötta och bistå medlemsföretagen i sin arbetsgivarroll – förhandla fram kollektivavtalsvillkor som speglar kundernas och omvärldens krav men också genom att bevaka medlemmarnas intressen och ge dem råd och stöd.

Måleriföretagen arbetar för att skapa förutsättningar för att våra medlemsföretag ska få ökad konkurrenskraft, god lönsamhet och kunna utveckla sitt företagande.

Måleriföretagen har ca 1200 medlemsföretag. Tillsammans representerar våra medlemsföretag 85 procent av alla anställda målare. Måleriföretagen i Sverige har sju regioner, som leds av förtroendevalda inom regionen.   

Kongressen är Måleriföretagens högsta beslutande organ och äger rum vartannat år. På kongressen behandlas bland annat medlemsavgifter, eventuella stadgeändringar och motioner som inkommit från medlemmarna. Kongressen utser också Sverigestyrelsen. Verksamheten leds av verkställande direktören.

Som bransch- och arbetsgivarorganisation driver vi frågor som är viktiga för vår bransch. Vi verkar för en sund måleribransch utan svartarbete där ROT-avdraget är en av våra viktigaste frågor. Vi arbetar aktivt för en bransch med attraktiva arbetsgivare och fokus på kompetensutveckling och bra arbetsmiljö.

Måleriföretagen har fyra prioriterade områden

Stöd till medlemsföretag 

Vi stödjer och ger våra medlemmar råd i rollen som företagare och arbetsgivare.

Måleriföretagen vill ha ett kollektivavtal som är modernt och tidsenligt och som möter behoven för företagen, deras kunder och medarbetare.

Attraktivt yrke för alla

Måleriföretagen verkar för att måleriyrket ska vara ett attraktivt yrke där alla människor kan arbeta och vidareutvecklas. I måleribranschen vill vi att det ska finnas goda förutsättningar för såväl arbete som kompetensutveckling.  Därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla utbildningen av målare samtidigt som vi vill få fler att välja måleriyrket.

På Måleriföretagen är vi stolta över att vi lyckats bäst i bygg-och installationssektorn med att attrahera kvinnor till vår bransch. Idag är 25 procent av alla lärlingar kvinnor. Vi arbetar för att denna trend ska hålla i sig.

Effektivt företagande i en sund och hållbar bransch

Det ska vara enkelt att starta, driva och äga konkurrenskraftiga företag i vårt land. Om Sveriges företag kan växa, anställa och utvecklas så bidrar och bygger de i sin tur basen för fler skatteintäkter och i förlängningen möjligheten till en fungerande välfärd i vårt land.

Måleriföretagen eftersträvar en hållbar bygg-och installationssektor med hög moral och utan oseriösa aktörer. Vi arbetar med olika insatser för att stävja den svarta sektorn. Vi vill också göra allmänheten och hela bygg- och installationssektorn medvetna om hur svartarbete skadar alla branscher och hela samhället.

Attraktiv organisation

Måleriföretagen ska vara en modern bransch- och arbetsgivarorganisation. En viktig del av detta är att vara digitala. Det handlar till exempel om att utveckla affärsprocesser, organisations- och verksamhetsutveckling samt produkt- och tjänsteutveckling. Vi strävar kontinuerligt efter en digital närvaro och tillgänglighet som underlättar för våra huvudmän och medarbetare.

Måleriföretagen arbetar oavbrutet för att vara i framkant för att göra våra medlemsföretag konkurrenskraftiga och rustade inför de utmaningar och krav som kunderna och en föränderlig omvärld ställer.