Hållbar utveckling

Måleriföretagen verkar för att själva och genom medlemsföretag bidra till FN:s Agenda 2030.

Verksamheten sker genom:

» Informationsinsatser

» Utbildning

» Nätverk

» Samverkan

 

Globala mål vi bidrar till


Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom att verka för och utveckla moderna kollektivavtal bidrar Måleriföretagen i Sverige till trygga och säkra anställningar i måleribranschen.

Vårt arbete främjar en inkluderande måleribransch med möjligheter till  utveckling och anställning för alla.

Vår strävan att möjliggöra ekonomisk tillväxt i våra medlemsföretag står i harmoni med vårt arbete för hållbar konsumtion och produktion samt lika lön för likvärdigt arbete.


Hållbara städer och samhällen

Att bidra till att minska miljöpåverkan från urbana miljöer är en naturlig del i Måleriföretagen i Sveriges hållbarhetsarbete. En central del i detta är att verka för ökad kunskap om hållbart byggande i måleribranschen.

Genom att använda egna resurser och befintliga nätverk ger vi våra medlemsföretag bättre kunskap och möjligheter att minska sin miljöpåverkan.

Vi stödjer en grön omställning i måleribranschen, t ex genom att verka för att leverantörer tar fram miljövänligare produkter, främja effektivare avfallshantering och underlätta omställning till elektrifierade, hållbara transporter.


Hållbar konsumtion och produktion

Att sälja och köpa måleritjänster bidrar till hållbar utveckling genom att förlänga livslängd på olika material, något som i sin tur medger en effektivare användning av våra gemensamma resurser.

Måleriföretagen i Sverige bidrar med sin verksamhet till att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vi verkar för hållbara offentliga upphandlingar och att underhållsmåleri prioriteras före byte av olika byggnadsmaterial.

Genom nätverk med leverantörer verkar vi för att minska negativ påverkan på klimatet från farliga kemikalier och främjar en effektivare hantering av restprodukter genom materialens hela livscykel.


Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

Skicka e-post

010-484 95 36