När blir en lärling utlärd och hur går det till?

Gesällprovet

Lärlingens utbildning avslutas med ett gesällprov. Gesällprovet består av två delar, ett teoriprov och ett yrkestekniskt prov. Det yrkestekniska provet är praktiskt och avläggs vanligen i det sista utbildningsintervallet, men teoriprovet kan lärlingen göra så fort hen fått anställning och användaruppgifter till Lärlingsportalen. Teoriprovet gör lärlingen i Lärlingsportalen. Provet kan skrivas så många gånger som behövs för att lärlingen ska bli godkänd.

Först när teoriprovet är godkänt och lärlingen befinner sig i sista utbildningsintervallet blir det möjligt för arbetsgivaren att anmäla den praktiska delen, det yrkestekniska provet. Anmälan gör företaget i Lärlingsportalen. Anmälan möjliggörs genom att en ikon tänds i företages vy när ovan förutsättningar är uppfyllda. När det yrkestekniska provet är genomfört och samtliga delar, även ackordsräkning, är granskade fyller gesällprovsgranskarna i granskningsprotokollet i Lärlingsportalen. Om lärlingen är godkänd registreras denna tidpunkt, alltså när granskaren registrerat ett protokoll vars innehåll uppfyller kraven för godkänt, som formellt datum då lärlingen är att betrakta som utlärd.  Det är också från detta tillfälle, även om gesällprovet i praktiken granskats vid ett tidigare datum, lärlingen går över till utlärds lön.

Hur meddelas företag och lärling om ett godkänt resultat?

När gesällprovsgranskare har registrerat ett granskningsprotokoll vars innehåll uppfyller kraven för godkänt resultat skickas ett automatiskt mejl till arbetsgivarens och lärlingens mejladresser. Sveriges Hantverksråd administrerar därefter utskick av yrkesbevis och gesällbrev. Gesällen väljer själv om gesällbrevet skickas hem eller hämtas hos regional hantverksförening.

Utlärda utan gesällbrev

Det händer att lärlingar passerar 6800 utbildningstimmar utan att ha avlagt gesällprov. Dessa lärlingar blir då  att betrakta som ”utlärda”, trots att de inte avlagt gesällprov. När lärlingen passerar 6800 utbildningstimmar avslutas lärlingsanställningen automatiskt i Lärlingsportalen och lärlingen registreras som kategori ”Utlärd”. Vid dessa fall blir det datum då lärlingen passerar 6800 utbildningstimmar det formella datum då lärling går över till utlärds lön.