Anställningsavtal

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan ingå ett anställningsavtal muntligt, skriftligt eller genom så kallat konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren aldrig slutit något formellt avtal, men beter sig som om det fanns ett avtal. Ett muntligt avtal ingås ofta per telefon i och med att den arbetssökande accepterar erbjudandet om anställningen.

Vad som ska stå i anställningsavtalet styrs i stor utsträckning av arbetsrättsliga lagregler. Många kollektivavtal innehåller också regler som arbetsgivaren på olika sätt måste ta hänsyn till redan när anställningsavtalet skrivs. Utrymmet för personliga överenskommelser är därför begränsat.

Vad säger regelverken?
Många av arbetsgivarens arbetsrättsliga skyldigheter gentemot en anställd regleras i olika lagar och kollektivavtal. Syftet med de lagarna och kollektivavtalen är oftast att skydda den anställdes intressen. En stor del av reglerna är tvingande på så sätt att arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan skriva ett avtal som innehåller villkor som är sämre för arbetstagaren än de som finns i lagen eller kollektivavtalet. Det går alltså inte att avtala bort villkor eller rättigheter som står i lagar eller kollektivavtal.

Vad ingår i ett anställningsavtal?
Parterna i ett anställningsavtal är arbetsgivaren och arbetstagaren. Varje arbetstagare har ett individuellt anställningsavtal med sin arbetsgivare. Kollektivavtalet reglerar sedan löner och anställningsförhållanden, men det är en annan sak.

Alla typer av avtal medför rättigheter och skyldigheter för parterna i avtalet. Anställningsavtalet fungerar på den här punkten som vilket avtal som helst. För att förstå anställningsavtalets innehåll och innebörd är det viktigt att förstå att ett anställningsavtal är ett avtal om en relation, alltså ett avtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetsgivarens är exempelvis skyldig att ha en arbetsmiljö som följer arbetsmiljölagen. Förutom lön är arbetsgivaren också skyldig att ge arbetstagaren de anställningsförmåner som ingår i kollektivavtalet eller som gäller enligt lagen. Det gäller exempelvis semesterförmåner, arbetstidsförkortning och arbetskläder.

Arbetstagaren är inte enbart skyldig att utföra arbete. Arbetstagaren måste dessutom exempelvis följa olika typer av ordningsföreskrifter. Vissa av dessa är reglerade i kollektivavtalet, medan andra kan vara företagets egen policys. Arbetstagaren är också skyldig att samarbeta och vara lojal. Den grundläggande skyldigheten för arbetstagaren är givetvis att utföra arbete. Detta arbete ska uppnå en viss mängd och ett visst resultat – kvantitet och kvalitet.

Skriftlig form
Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, är arbetsgivaren skyldig att skriftligt informera arbetstagaren om villkoren för anställningen inom en månad från anställningens början. Det vanligaste är att arbetsgivaren och arbetstagaren skriver ett anställningsavtal. Vi rekommenderar att båda parter undertecknar anställningsavtalet innan arbetstagaren börjar anställningen för att undvika eventuella missförstånd. Om anställningstiden är kortare än tre veckor gäller inte kravet på skriftlig form.

Den skriftliga information som arbetsgivaren ska tillhandahålla om villkoren för anställningen ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

  • Arbetsgivaren och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
  • En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
  • Om anställningen gäller tillsvidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning.
  • Vid anställning tillsvidare: de uppsägningstider som gäller.
  • Vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen gäller.
  • Vid provanställning: prövotidens längd.
  • Ingångslön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut.
  • Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
  • Tillämpligt kollektivavtal.

Måleriföretagens framtagna anställningavtalsblanketter uppfyller ovanstående krav.

Jouren för arbetsgivarfrågor

Har du ytterligare frågor kontakta vår jour för arbetsgivarfrågor.

010 - 48 49 590
Mån - Fre 08.00 - 16.00

eller på mejl på adress jouren@maleriforetagen.se

Kom ihåg att skriva dina kontaktuppgifter i mejlet.

Gäller det grundläggande frågor om entreprenadjuridik, ring vår växel 010 48 49 500.

Exempel

Målaren Inga-Britt har sökt jobb på ett måleriföretag. Hon har varit på företaget på intervju. Vid detta tillfälle har de bland annat diskuterat hur familjen skulle gilla att flytta och hur Inga-Britt är beredd att satsa på det nya jobbet. Vid ett senare tillfälle har Inga-Britt blivit uppringd av företaget, som frågat hur hon stavar sitt efternamn. Inga-Britt har vid det här laget uppfattat saken så att hennes anställning är klar. Arbetsgivaren lämnade senare besked om att Inga-Britt inte fått arbetet, och säger att det inte finns något anställningsavtal. Men det har ändå uppkommit ett anställningsavtal konkludent, det vill säga genom parternas agerande.