Måleriföretagen föreläser om besiktning av måleriarbeten för besiktningsmän

Besiktningen är viktig i alla måleriprojekt. Inte bara för kund och beställare, utan också för målerientreprenören. Medlemmar rapporterar då och då om besiktningar med många anmärkningar att åtgärda och att åsikterna om dessa går isär bland inblandade parter. Det är händer att olika besiktningsmän har olika uppfattningar och bedömer likvärdiga ytor på olika sätt. Inte sällan blir det upp till måleriföretaget att rätta till i slutändan.

Det har länge varit en ambition från Måleriföretagen att få till en bra dialog mellan måleribranschen och besiktningsmännen. Det finns frågor att diskutera som inte bara skulle göra det enklare att leverera kvalitetsmåleri på rätt nivå, en bra dialog skulle också skapa bättre förståelse för respektive parts arbete.

I slutet av januari 2024 blev Måleriföretagen inbjudna av Garbo, ett försäkringsbolag med besiktning som ett av sina huvudområden, att tala om besiktning av måleriarbeten. 70 besiktningsmän deltog i föreläsningen som kretsade kring beställning av måleritjänster, vilka hjälpmedel som finns vid besiktning och vad man ska tänka på som besiktningsman när man bedömer målade ytor. 

Det är jättekul att vi får den här möjligheten. Vi har önskat denna dialog länge och så här efteråt står det klart för mig att även besiktningsmännen vill ha en dialog med oss, vilket känns bra, säger Jonas Lindberg, ansvarig för branschfrågor hos Måleriföretagen. 

För att underlätta för inblandade parter, skapa en förutsägbarhet och främja en likvärdighet i besiktningar tog Måleriföretagen för ett antal år sedan fram en manual för besiktning av måleriarbeten inomhus och utomhus. Manualen ska göra det enklare att bedöma kvalitet och öka förståelse för kvalitetsbedömning av måleri. Numera hänvisar även AMA-Hus till dokumentet som en beskrivning av hur besiktning av måleriarbeten ska utföras. Innehållet i manualen låg till grund för innehållet i föreläsningen och det är en välkänd handling bland besiktningsmännen.

Ja, det är glädjande att alla besiktningsmännen var väl förtrogna med besiktningsmanualen. Sedan är det ju så att vi ser på innehållet och själva genomförandet av en besiktning ur olika perspektiv, men som stöd är det min uppfattning att besiktningsmännen vi träffade tyckte att manualen var mycket användbar. Nu har den ett par år på nacken och vi vet att det finns detaljer att rätta till, något som besiktningsmännen instämde i, säger Jonas.

Hans-Åke Wennerstrand från Timblads Måleri deltog också i föreläsningen, med ett par typexempel på situationer där det enligt hans erfarenhet ofta uppstår diskussioner mellan besiktningsman och måleriföretag. 

Det är toppen att vi kan vara med och lyfta våra frågor i sådana här sammanhang, säger Hans-Åke. Jag ville gärna prata om förutsättningarna i branschen idag och hur viktig beställningen är för slutresultatet. Vi pratade också om varför släpljuseffekter uppstår och vad som händer mellan det tillfälle då vi fyllt i egenkontroller och lämnat över våra ytor till dess att besiktningsmannen kommer. Det blev en bra dialog. Det är tydligt att besiktningsmännen behöver input från oss och att vi har en möjlighet att påverka. Det finns också en del som vi behöver tänka på framåt och får arbeta vidare med, avslutar Hans-Åke.

Föreläsningen blev lyckad och nu utvärderar Måleriföretagen för att kunna ta nästa steg i detta arbete.

Ja, det blev lyckat och klart är att vi har en del arbete att göra, säger Jonas. Besiktningsmanualen är nästan 10 år gammal och behöver sannolikt ses över. Det finns också fler organisationer med besiktningsmän som vi gärna vill göra liknande aktiviteter med. Förhoppningsvis blir detta något vi kan få göra fler gånger.