Avtal om förenklat förfarande vid permittering enligt kollektivavtalet!

I dag har Måleriföretagen i Sverige träffat en överenskommelse med Svenska Målareförbundet om att införa ett förenklat förfarande vid permittering.

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har träffat avtalet mot bakgrund av den allvarliga situation som uppstått på den svenska arbetsmarknaden till följd av coronavirusets spridning.

Vid permittering enligt Måleriavtalet kan arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL fullgöras enligt nedanstående två alternativ.

  1. Arbetsgivaren upprättar i samband med beslut om permittering en kollektiv förteckning med uppgifter om de permitterades namn och personnummer (utom de fyra sista siffrorna) samt första permitteringsdag. Den upprättade förteckningen översänds till berörd lokal facklig organisation med kopia till berörd MB-grupp eller kontaktombud. Genom översändandet av förteckningen har arbetsgivaren därigenom fullgjort sin förhandlingsskyldighet.
  2. Om arbetsgivaren inte iakttar det förfarande som anges under 1, kvarstår skyldigheten att begära förhandling enligt 11 § MBL.

Beträffande underrättelse till arbetstagaren om beslutad permittering är parterna överens om att en skriftlig underrättelse ska lämnas till den enskilde arbetstagaren.

Överenskommelsen gäller fram till och med den 4 maj 2020 men kan sägas upp av båda parter med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar dessförinnan.

Vid permittering utgår permitteringslön med arbetstagarens vid var tidpunkt gällande tidlön (garantilön + individuellt tillägg)

Obs! Ovan information gäller ej för korttidspermittering. Läs om korttidspermittering här.