Återbetalning av AGS-medel (Afa-försäkringarna)

Som del i pensionsöverenskommelsen 2020 låg en återbetalning av överskottsmedel ur Afa sjukförsäkring.

Då inbetalningarna skedde genom dåvarande semesterkassan har FORA tillsammans med måleribranschens parter tagit fram ur Semesterkassans redovisning det underlag som ska återbetalas till enskilda företag efter att följande kontroller genomförts:

  • Utifrån semesterkassan register för det aktuella återbetalningsåret kontrolleras dels att den juridiska person dvs baserat organisationsnummer dels finns kvar och på så sätt är återbetalningsberättigad
  • De företag som är återbetalningsberättigade får i relation till den relativa andel av inbetalningar till AFA en i relation till totala inbetalningar motsvarande del av återbetalningen
  • FORA kommer utbetala dessa medel i slutet av mars 2022