Fem snabba med Sofie

Sofie Grimsvik, verksamhets­utvecklare på Sandå, berättar om hur de arbetar med kompetensutveckling för sin personal.

Hur arbetar ni med utbildning av er personal?

– Medarbetarnas kompetens är vår viktigaste tillgång och även en viktig anledning till att kunder väljer att anlita oss. Kontinuerlig kompetensutveckling är därför ett högprioriterat område i koncernen, där vi i samlad form genomför årliga utbildningsdagar med ett brett urval av Sandåkurser. Det vill säga behovsstyrda kurser utifrån våra olika yrkesroller. Utbildnings­dagarna genomförs i intern regi där både externa och interna kursledare kan förekomma. För oss är det viktigt att våra medarbetare har den kompetens som krävs för att kunna leverera ett gott hantverk ur alla perspektiv.

– Vi har vidare en uttalad ambition om att tio procent av vår personalsammansättning ska vara lärlingar för att möta det kommande generationsskiftet i branschen. Vi har koncerngemensamma riktlinjer och introduktionsprogram för hur vårt arbete med målarlärlingar ska gå till med MYN:s framtagna utbildningsplan som utgångspunkt. Slutmålet är att lärlingen ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna avlägga ett gesällprov som bevis på sitt yrkeskunnande. På våra avdelningar finns utsedda lärlingsansvariga vars primära uppgift är att stödja lärlingen i sin inlärlingsprocess och agera mentorer.

Vad är det för behov som ni tillgodoser genom era egna utbildningar?

– Utbildningsdagar för tjänstemän har bland annat handlat om projekt­styrning, kalkylering, kundbemötande, entreprenadjuridik, kollektivavtal, personalfrågor, marknadsföring, affärsetik, arbetsmiljö och systemstöd. Utbildningsinsatser för målare har hittills riktats mot lärlingar, lagbasar, skyddsombud, servicemålare och lärlingsansvariga. Särskilda utbildningskrav i arbets­miljö­lagen så som ställning och lift bokas alltid med lokala aktörer på respektive ort. Vi genomför slutligen årliga ledarskapsprogram då ett tydligt och engagerat ledarskap bland chefer ger förutsättningar för en hög prestation och trivsel hos våra målare.

Fyller ni era behov eller har ni planer på ytterligare utbildningar?

– Sandå gör årligen stora resurs­satsningar på att ständigt förbättra våra utbildningsprogram, så att de blir det absolut bästa som kan erbjudas i vår bransch. Det är naturligt att kursutbudet förnyas och ändras i takt med samhällsutvecklingen och organisationens egna fokusområden. Vårt största utvecklingsprojekt för tillfället är att vi till årsskiftet kommer lansera en helt egen digital utbildningsplattform.

Vad är den stora utmaningen?

– Den stora utmaningen ligger i att kontinuerligt anpassa utbildnings­programmen till vår operativa verksamhet som bäst känner till behoven. Våra utbildningar tas därför alltid fram i nära samverkan internt. Vi har exempelvis under utbildningskonceptet ”Hantverkardagarna” låtit erfarna projektledare och målare vara kursledare och på så sätt tas deras kunskaper och erfarenheter tillvara och sprids vidare till andra. 

Vilka fördelar finns det med att ­utbilda själva?

– De mest uppenbara fördelarna är att vi kan anpassa och skräddarsy kursinnehållet utifrån organisationens egna rutiner, behov och yrkesroller. Vi kan erbjuda utbildningstillfällen med ett ­tätare tidsintervall på platser som passar oss bra geografiskt. Många av dagens öppna branschutbildningar så som MVK, härdplast och BAM erbjuds sällan och vi vill kunna tillsätta kunskapen i en snabbare takt med hänsyn tagen till vår produktion. Andra viktiga fördelar är att vi möjliggör erfaren­hetsutbyten och samsyn internt i en annars utspridd organisation.

Text: Lo Bäcklinder
Intervjun är hämtad från tidningen Målarmästaren nr 4 - 2022