Ytterligare åtgärder från regeringen med anledning av coronaviruset!

Regeringen presenterade idag ytterligare förslag på åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.

Förslagen gäller bland annat korttidspermittering, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader och likviditetsförstärkning.Paketet kan vara värt över 300 miljarder kronor enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

-Det är positivt att regeringen hörsammat näringslivets förslag på åtgärder. Vi är i ett läge då det är avgörande med snabba och konkreta åtgärder för att företagen ska ha en möjlighet att hantera ett ovanligt och extremt läge, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Korttidspermittering
Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag, den 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via skattekontot
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

Läs hela regeringens pressmeddelande här.