Bra dialog på jobbet förebygger ohälsa

En tredjedel av alla yrkesarbetande i Sverige upplever besvär kopplade till arbetet. Oro och ångest, värk i kroppen och trötthet är några av de vanligaste besvären.

Arbetsgivaren ansvarar för att förebygga och undvika ohälsa på jobbet. Genom att upptäcka tidiga tecken samt agera förebyggande kan man med ganska enkla insatser minska risken för långa sjukskrivningar och hjälpa fler till ett långt och hälsosamt arbetsliv.

Arbetsplatsdialogen är ett kostnadsfritt dialogstöd som underlättar det arbetet. Den innehåller tips och verktyg för hur man kan identifiera tidiga tecken på ohälsa, vilka åtgärder och anpassningar som är lämpliga och hur man följer upp insatserna. Fokus ligger på balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi. Målet med verktyget är ett enkelt lätthanterligt stöd med helhetsperspektiv som gör det naturligt för chefer att prata om ohälsa i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Läs mer: Prevent Arbetsplatsdialogen