Måleriföretagens enkät till våra medlemmar

Så upplever Måleriföretagens medlemmar läget i måleribranschen just nu.

I november gjorde vi en enkät för att lyssna in vad våra medlemsföretag uppfattar som de största utmaningarna just nu. Dels för att få input kring hur medlemsföretagen uppfattar utvecklingen i förhållande till motsvarande period förra året, dels för att få en indikation om hur förväntningarna ser ut framåt. Vi har även ställt frågor kring likviditetsproblem på grund av sena betalningar.

Enkäten genererade 257 svar. Medlemsföretagen svarar i fritextsvar att de största problemen är att det är svårt att fylla orderböcker (41 procent), sysselsättningsproblem/arbetsbrist (19 procent), men även prispress (12 procent) och konkurrens (6 procent). 

De allra flesta upplever en allmän osäkerhet samt problem vad gäller kompetensförsörjning (5 procent). Vad gäller lönsamhet så svarar 52 procent att den var lägre/mycket lägre det senare halvåret mot motsvarande period föregående år. En övervägande majoritet, 82 procent, svarar att lönsamheten väntas bli lägre kommande halvår mot motsvarande period föregående år. På frågan om uppsägningar tror 64 procent att man kommer behöva säga upp personal de närmaste månaderna och 19 procent svarar att man kanske behöver göra det. 

Vad gäller likviditetsproblem kopplat till sena betalningar så svarar 18 procent att de har till viss del förlängda betalningsfrister och 28 procent anger att de har ökad andel sena betalningar. Vi noterar att medlemsföretagen i Skåne har större andel svar att de har ökad andel sena betalningar.

Vi är inne i en tid med många utmaningar för våra medlemsföretag när det gäller konjunkturen där 2024 kommer att vara fortsatt krävande. Vi fortsätter dock att driva på regeringen - både genom Svenskt Näringsliv och genom gemensamma insatser inom sektorn och från Måleriföretagen. Investeringar i ny infrastruktur är viktig tillsammans med riktade insatser som stimulerar ökat byggande av fler bostäder – dessa frågor kommer vi fortsatt att driva. Fler reformer krävs för att stimulera en allvarlig kris. Att höja ROT-avdraget till exempel är en av flera nödvändiga insatser. Reformutrymmet finns och det är viktigt att använda det klokt när det behövs, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.