Ämnesbetyg införs i gymnasieskolan

Skolverket förbereder sedan 2021 införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, en ändring från dagens kursbaserade system. Systemet med ämnesbetyg ska tillämpas från och med höstterminen 2025.

Syftet med ändringen är att elever ska få längre tid för att hinna fördjupa sig och utvecklas i ett ämne innan det slutgiltiga betyget sätts. Lärare ska också ges bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt utifrån en helhetssyn för att betygen bättre ska återspegla vad eleverna kan i slutet av sina studier.  

Måleriföretagen har varit aktiva i arbetet med förändringen och går nu igenom de ämnesplaner som Skolverket skickat ut på remiss. I samarbete med Målarna har Måleriföretagen, genom Måleribranschens Yrkesnämnd och Skolverkets nationella programråd, haft insyn i och kunnat bidra till arbetet under tiden som de nya ämnena för måleriutbildningen tagits fram. 

- Detta är en nödvändig förändring för gymnasieskolan och Bygg- och anläggningsprogrammet, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen. Den kursbaserade skolan har inte fungerat som vi velat och bidragit till att elever både upplevt onödig studiestress och dessutom inte kunnat få den progression i ämnet måleri som behövs. Alla människor är olika. Vissa behöver längre tid för att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs i ämnet för att nå examensmålen. Det var svårt hinna det i den kursbaserade skolan och en kurs som redan var betygssatt kunde inte ändras. Nu blir det lättare för lärarna att bedöma helheten. Vi hoppas att måleriutbildningen därmed blir bättre, eleverna får tid att utvecklas och blir bättre målare i slutändan.

Redan från hösten 2023 ska grundläggande högskolebehörighet ingå i programstrukturen för yrkesprogrammen. I praktiken innebär detta att yrkesprogrammen kommer att få en större omfattning och i vissa fall utökas med 300 gymnasiepoäng. Elever kan fortfarande välja bort högskolebehörigheten och nå en yrkesexamen inom 2500 gymnasiepoäng, som tidigare.

- Det kan verka som att det inte är någon skillnad, men det har visat sig att just det faktum att den grundläggande behörigheten inte ingått i utbildningen, utan varit något som man varit tvungen att välja till, starkt påverkat yrkesprogrammens attraktivitet. Sedan senaste gymnasiereformen har detta varit en önskvärd ändring att få till och hela samhällsbyggnadssektorn har arbetat i åratal för att det som nu äntligen sker, säger Jonas. I arbetet med de nya ämnena inom måleri behöver vi nu ta höjd för att den grundläggande behörigheten ska ingå.

Remissen finns att hitta på Skolverkets hemsida och måleribranschen lämnar sitt svar i mars.