Måleribranschens Yrkesnämnd förändrar reglerna för ålderstillägg

Under de senaste åren har volymen på antalet lärlingar som är föremål för validering ökat. Syftet med valideringen är dels att fastställa hur lång utbildningstid den enskilda lärlingen behöver för att klara av att avlägga ett godkänt gesällprov, dels att mäta anställningsbarheten på individen i förhållande till utbildningsplanen och utbildningsavtalets lönenivåer.

Måleribranschens parter tilldelar ålderstillägg till lärlingar som är äldre än 20 år med syftet att vuxna personer som väljer att utbilda sig till målare inte ska hamna längst ner lönestegen i utbildningsavtalet. Det är också ett enkelt sätt att belöna tidigare arbetslivserfarenhet. En oönskad effekt av ålderstillägget är att det i samband med validering gör att det sammanlagda värdet av valideringen tillsammans med ålderstillägget blir för högt. Timmarna motsvarar helt enkelt inte den kompetens som lärlingen besitter. Det är inte bra för någon inblandad, särskilt inte lärlingen som riskerar att hamna i fel utbildningsintervall.

MYN:s styrelse har under en längre tid diskuterat frågan med utgångspunkt att skapa de bästa förutsättningarna för att få kvalitativ yrkesutbildning med rätt förutsättningar för lärlingarna att klara sitt gesällprov. Måleribranschens Yrkesnämnd har därför beslutat att göra följande förändring i reglerna kring ålderstillägget:  

I samband med att en lärling valideras ersätter valideringsresultatet ålderstillägget, under förutsättning att valideringsresultatet resulterar i ett utlåtande som överstiger antalet timmar ålderstillägget ger.  

De nya tillämpningsreglerna träder i kraft den 1 september 2023.