Viktig information om undantag i turordningen

Måleriföretagen har den 27 oktober 2023 informerat om Svenskt Näringslivs uppfattning om innebörden av bestämmelsen i 22 § LAS avseende arbetsgivarens möjlighet att göra undantag i turordningen vid uppsägning av arbetsbrist. Svenskt Näringsliv har nu angivet en justerarad hållning som innebär ett större avsteg från den tidigare vid nya uppsägningar under tremånadersperioden.

Arbetsgivaren kan göra undantag för tre anställda som omfattas av turordningen för arbetare på avtalsområdet, d.v.s. målare, lärlingar och materialarbetare. De anställda som undantas ska ha ”särskild betydelse för den fortsatta verksamhetens bedrivande”. När de anställda har undantagits sker uppsägningarna enligt den justerade turordningslista enligt principen sist in -först ut. 

Tidigare uppfattning av bestämmelsen innebörd, ej längre gällande

Bestämmelsen innefattar en ramtid innebärande att det måste ha gått minst tre månader från den tidigare uppsägningen innan arbetsgivaren på nytt kan åberopa undantag vid en arbetsbrist. Om arbetsgivaren har gjort undantag för en viss anställd/vissa anställda gäller dock dessa oavsett om arbetsgivaren på nytt förhandlar om uppsägning på grund av arbetsbrist inom ramtiden.

Ny uppfattning av bestämmelsens innebörd

Om arbetsgivaren vill använda möjligheten till undantag från turordningen vid ny förhandling om uppsägning på grund av arbetsbrist måste det ha gått minst tre månader från den tidigare uppsägningen. Undantag från turordningen får bara göras vid ett tillfälle inom en tre-månaders period.

Tre-månaders perioden börjar löpa från att arbetstagare har tagit emot uppsägningshandlingen.

Tremånaders regeln hindar tillämpning av undantagsregeln vid uppsägning som sker inom tre månader. Den hindrar inte att förhandlingar genomförs inom perioden.

Den justerade uppfattningen innebär att om arbetsgivaren behöver göra ny uppsägning inom tre månader från den tidigare där undantag skett så kommer de tidigare anställda att omfattas av uppsägningen. Arbetsgivare som avser att använda möjligheten till undantag i turordningen enligt LAS behöver göra en bedömning av arbetskraftsbehovet över i vart fall de närmaste tre månaderna.

Den nya tolkningen innebär att det är möjligt för arbetsgivaren att kalla till ny förhandling under tre-månadsperioden och vid förhandlingen göra nya undantag. Uppsägning med anledning av förhandlingen kan dock ske först efter tremånaders-periodens utgång.

Läs mer här.