Anmälan till Konkurrensverket avseende förbudet i Måleriavtalet att fritt anställa

Måleriföretagen har valt att vända sig till Konkurrensverket avseende förbudet i Måleriavtalet att fritt anställa.

Under avtalsförhandlingarna 2020 sade Målareförbundet ensidigt upp Servicearbetaravtalet och trots långa diskussioner, under både förhandlingar och medling, lyckades vi inte få Målareförbundet att acceptera att Servicearbetaravtalet var en förutsättning för att våra medlemmar ska kunna bedriva sin verksamhet och verka på hela målerimarknaden på samma villkor som de företag som inte är bundna av Måleriavtalet. 

I Måleriavtalet har sedan avtalet blev rikstäckande funnits ett förbud att anställa andra än utlärda målare alternativt personer som har arbetat som målare under minst fyra år för att utföra måleriarbete.

§ 2 Garantilön, bestämmelser vid tidarbete i samband med ackord, lägsta individuella tillägg samt sjuk- och helglön 

Mom. a) 1. Arbetare, som kan förete utlärlingsbetyg eller styrka att hen arbetat som målare minst fyra år eller som genom utförande av ett genom kontroll av representanter för de lokala parterna godkänt arbetsprov styrkt sin yrkeskompetens skall i samband med ackord erhålla garantilön enligt följande lönetablå.

[- - -]

3. Arbetare, som icke uppfyller något av de i första stycket stipulerade villkoren, kan endast anställas i enlighet med utbildningsavtalet.

Ovanstående konkurrensbegränsande reglering lindrades av Servicearbetaravtalet eftersom detta avtal möjliggjorde viss anställning av andra än utlärda målare för vissa arbetsuppgifter inom måleriet. När nu Servicearbetaravtalet har upphört att gälla har problem skapats för många måleriföretag. 

Vi måste se till att så många företag som möjligt väljer att omfattas av kollektivavtal. Fler måste se fördelarna med att organisera sig i arbetstagare- och arbetsgivareorganisationer. Detta är grundläggande förutsättningar för den svenska modellen och parternas fortsatta inflytande ska finnas kvar. Därför måste kollektivavtalen vara en fördel och inte hinder för företagen att bedriva sin verksamhet.

Eftersom vi anser att anställningsförbudet medför konkurrensbegränsande effekter och hindrar våra medlemmar att konkurrera på samma villkor som de företag som inte omfattas av kollektivavtal har vi valt att vända oss till Konkurrensverket för att få giltigheten av regleringen prövad ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Anmälan lämnades in till Konkurrensverket den 5 maj 2021.