Måleriföretagens nya nätverk kring hållbarhetsfrågor

Hållbarhet är en prioriterad fråga för Måleriföretagen. Undersökningar visar att även medlemsföretagen har hållbarhet högt på agendan. Bygg- och anläggningssektorn står idag för ungefär en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp vilket gör byggande och underhåll av bostäder, kontor, vägar och annan infrastruktur till det samhällsbehov med absolut störst klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 och de närmaste åren är enormt viktiga för att omställningen ska lyckas. Därför har Måleriföretagen under våren startat ett nätverk med representanter från några av föreningens större medlemsföretag där måleribranschens hållbarhetsutmaningar diskuteras.

Måleriföretagens nätverk för hållbarhetsfrågor blir ett forum helt vigt åt hållbarhetsfrågor. Syftet är att identifiera de hållbarhetsutmaningar som medlemmar har och diskutera hur Måleriföretagen kan bidra till att stödja medlemmarna i deras klimatarbete, säger Jonas Lindberg, ansvarig för nätverket hos Måleriföretagen.

Fokus för nätverket kommer i första hand att ligga på den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram för Bygg- och anläggningssektorn och 21 andra branscher, samt hur Måleriföretagens medlemmar kan bidra till det arbete som beskrivs däri.

- Färdplanen är väl förankrad i flera olika sektorer och det känns naturligt att vi som bransch bidrar till detta arbete, säger Jonas. Redan 2030 är planen att sektorns klimatutsläpp ska ha halverats jämfört med 2018 och måleribranschen är en viktig pusselbit för att sektorn ska uppnå målen.

I arbetet har nätverket planerat att samverka med såväl leverantörsledet som med andra aktörer inom Bygg- och anläggningssektorn. Först på agendan står ett möte med Sveff i september och därefter är det Byggföretagen som står på tur i oktober.

Om du arbetar med hållbarhetsfrågor i ett medlemsföretag och är intresserad av att bidra till nätverkets arbete eller vill veta mer kan du höra av dig till Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se.