Avtal klart om korttidspermittering för målare!

I dag har Måleriföretagen i Sverige träffat en överenskommelse med Svenska Målareförbundet om att införa det nya systemet med korttidspermitteringar.

Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet har träffat avtalet med anledning av den allvarliga situation som uppstått på den svenska arbetsmarknaden till följd av coronavirusets spridning.

Överenskommelsen utgår från den lagstiftning om korttidspermittering som regeringen, med anledning av coronavirusets effekter, presenterat tidigare.

Vad innebär överenskommelsen:

Överenskommelsen innebär att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om korttidsarbete från och med 16 mars 2020.

Korttidsarbetet kan införas i tre olika steg med arbetsbefrielse med 20, 40 eller 60 procent av medarbetarens arbetstidsmått.

De lokala parterna ska komma överens om vilka arbetstagare som ska omfattas, under vilken period och hur arbetet ska förläggas. Förläggningen av korttidsarbetet kan variera under hela perioden så länge som korttidsarbetet sett över perioden uppgår till överenskommen procentsats.

Förutsättningar för godkännande för stöd:

För den arbetsgivare som överväger att införa korttidspermittering är det viktigt att komma ihåg att vissa förutsättningar kommer att behöva vara uppfyllda för att arbetsgivaren ska beviljas ersättningen. Bland annat krävs att den som ansöker om ersättning kan visa att de ekonomiska svårigheterna är tillfälliga och allvarliga samt beror på något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, vilket bland annat innebär att verksamheten ska vara långsiktigt konkurrenskraftig. Därtill krävs att arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Ansökan:

För mer information om ansökan och vilka krav som ställs samt hur dessa kommer att tillämpas i praktiken hänvisas till Tillväxtverket.

Ansökan kommer att ske via Tillväxtverkets webbplats och öppnar 7 april

Överenskommelsen gäller till och med den 31 december 2020 men kan förlängas av parterna.