Måleriföretagen och Sveriges Lim & Färgföretagare (SVEFF) i gemensamt projekt om hållbart måleri i färg- och måleribranschen

Måleriföretagen och Sveriges Färg och Lim Företagare, SVEFF, driver ett gemensamt projekt som syftar till att hitta metoder och sätt att profilera måleri som ett hållbart alternativ samt ett sätt att hushålla bättre med begränsade gemensamma resurser.

Organisationerna vill genom projektet skapa en ökad gemensam förståelse för hur professionella måleriföretag arbetar med hållbarhetsfrågor och de utmaningar man upplever för att också kunna erbjuda och sälja hållbara måleritjänster. På lite längre sikt hoppas organisationerna kunna ta fram en gemensam handlingsplan för att tillsammans kunna åstadkomma förbättringar som påskyndar utvecklingen inom hela hållbarhetsområdet.

Som ett första steg i projektet har organisationerna gjort en undersökning bland Måleriföretagens medlemmar, både genom en enkät och djupintervjuer. Responsen har varit bra och svarsfrekvensen på enkäten var hög.  Resultatet av undersökningen är nu sammanställt och ska ge en bättre insikt och stöd kring företagens hållbarhetsarbete och vilka faktorer som påverkar utvecklingen. Organisationerna vill även kunna identifiera om det finns några skillnader mellan regioner och storlek på företag.

- Enkäten var omfattande, men våra medlemmar har verkligen tagit sig tid att svara. Det är vi mycket tacksamma för, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen. Vi ser tydligt att hållbarhetsfrågorna är något som våra medlemmar prioriterar och det finns en vilja att bidra till ett förbättringsarbete, vilket är positivt. Vi ser också att efterfrågan på hållbara måleritjänster finns i flera olika kundkategorier, även om professionella beställare kunde efterfråga detta i större utsträckning. Det här blir en av flera frågor för oss att arbeta vidare med. På sikt hoppas vi kunna göra om undersökningen och då kan resultatet användas igen för att följa upp och mäta våra framsteg.

En viktig del i projektet är att undersöka hur målare och måleriföretag i sitt dagliga arbete kan bidra till hållbar utveckling och göra mer hållbara val.  Måleriföretagen och Sveff har i undersökningen sett att respondenterna är medvetna om de olika delarna som påverkar miljö- och hållbarhetsaspekterna, men det finns utmaningar i att driva ett löpande förbättringsarbete i praktiken. Det handlar till viss del om hantering och vård av verktyg på ett miljövänligt sätt, men  också om kunskap kring färgmaterialet och hur det ska hanteras. Den största utmaningen för Måleriföretagens medlemmar i hållbarhetsarbetet är att minska avfallet från måleriproduktionen.

- Nu har vi skapat oss en bra bild av nuläget. Måleriföretagen och Sveff kommer att fortsätta projektet under kommande verksamhetsår. Bland annat kommer vi då att undersöka om vi kan hitta sätt att hjälpa målare och måleriföretag att göra bättre materialåtgångsberäkningar för att förebygga att färg blir över vid måleriprojekt. Det kan handla om både utbildning och hjälpmedel. Tillsammans kommer vi också att titta på sätt att bättre ta hand om den färg som blir över och att mer förpackningsmaterial ska gå till materialåtervinning istället för förbränning, berättar Jonas Lindberg.