Samverkan

Måleriföretagen i Sverige samarbetar med andra organisationer och nätverk för att att driva opinion och lyfta frågor som främjar måleribranschen och våra medlemsföretag. Genom samverkan med fler aktörer får vi en starkare röst i debatten, större legitimitet och genomslag än som enskild aktör.

Svenskt Näringsliv

Här arbetar vi tillsammans för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för företag i hela landet. Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och ett bra företagsklimat i hela landet. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.


Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Etiska rådet är en samlingsplats för hela sektorns arbete med etik. Målet är att driva förändring och att aktivt verka för korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens.


Svensk Byggnäring

Svensk Byggnäring består av 13 bransch- och arbetsgivarorganisationer som representerar olika delar av byggsektorn; arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, installatörer och materialleverantörer.

Nätverket företräder företag som agerar på samma marknad och som har gemensamma intressen inom näringspolitiken. Genom att samverka förbättras byggnäringens möjligheter att vinna gehör för och nå framgång i gemensamma intressefrågor. Angelägna frågor för nätverket är bland annat tillväxt, energieffektivisering, forsknings- och utvecklingsfrågor samt kampen mot svartjobb och ekonomisk brottslighet.


Byggbranschen i Samverkan

Byggbranschen i Samverkan bildades 2005, och består idag av totalt 12 arbetsgivarorgansiationer och fackförbund. Byggbranschen arbetar aktivt med olika åtgärder för att motarbeta svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn.

Initialt handlade samarbetet om att påverka debatten och den politiska viljan att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag. Frågan om ROT-avdrag är fortfarande en högt prioriterad fråga men idag är vi även aktiva inom en rad frågor som på olika sätt bidrar till en sund byggbransch - en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor och där kvalitet och utveckling står i centrum. Byggbranschen i Samverkan har exemeplvis varit pådrivande i frågan om personalliggare i byggbranschen som infördes 1 januari 2016.


Ren Byggbransch

Kampanjen Ren byggbransch är ett projekt som vänder sig till dem som jobbar i byggbranschen eller tänker sig en framtid inom byggbranschen. Den vänder sig också till dem som köper eller säljer byggtjänster i någon form. Syftet är att förändra attityderna till svartarbete. Bakom projektet står Byggbranschen i Samverkan.

Vi vill
• att byggbranschens aktörer agerar professionellt och följer svensk lagstiftning,
• att svenska folket har en positiv attityd till byggbranschen,
• att alla medarbetare i branschen tar ställning mot svartjobb/ohederligt arbete i branschen,
• att samtliga byggarbetsplatser i Sverige tillämpar ID06 närvaroredovisning.