Kongresser

Kongressen är Måleriföretagens högsta beslutande organ och äger rum vartannat år.
På kongressen behandlas bland annat medlemsavgifter, eventuella stadgeändringar samt motioner som inkommit från medlemmarna.
Kongressen utser också Sverigestyrelsen.