Debattartikel i tidningen Arbetet - Både ackord och ökad rättvisa

Debattartikel i tidningen Arbetet
2016-10-28

Svenska Målareförbundets förhandlingschef
 Peter Sjöstrand tar upp viktiga frågor inför nästa års kollektivavtalsförhandlingar (läs mer om dem här). Jag välkomnar en dialog redan nu. Det kan bidra till att förhandlingarna kommande vår blir så väl förberedda som möjligt. Min förhoppning är att vårt meningsutbyte ska föras i en positiv anda där vi försöker förstå varandra. Jag önskar också att vårt samtal om branschens utmaningar inför förhandlingarna ska föras utan hot om konflikt.

Sjöstrand framför att Målareförbundet vill värna branschens ackordslöner. Även Måleriföretagen vill att möjligheten att använda ackordslöner ska finns kvar. Om detta är vi alltså eniga.

Det vi är oeniga om är vilka företag som ska betala för de mätningar av ytor som görs inför ett jobb för att fastställa ackordet. I dag utförs mätningar av Målerifakta AB, ett företag som ägs gemensamt av fackförbund och arbetsgivarorganisation.

Vår fackliga motpart Målareförbundet vill att alla företag ska betala för mätningarna, som en skatt på de anställdas lön (för närvarande 1,812 procent). Företagen i måleribranschen vill i stället att det är de företag som beställer mätningar av Målerifakta och använder ackord som ska betala för dessa mätningar. Det vore mer rättvist, tycker vi. De som använder tjänsten ska betala för den. Företag som inte använder tjänsten bör slippa betala för den.

Av branschens 1 423 företag som har anställd personal använde en tredjedel (484 stycken) mätning för att fastställa ackord någon gång under 2015. Två tredjedelar av företagen betalade således för ett system med mätningar som de aldrig använde.

Ordningen med att företag som inte använder mätningar ändå betalar för dem är kostsamt för branschen. Bara 2015 betalade företagen in över 40 miljoner kronor för en tjänst som de inte använder. Det är onödiga kostnader som hindrar dessa målerier från att utvecklas och anställa fler.

Måleriföretagen värnar den svenska modellen. Vi tycker att det är bra med en ordning där fack och arbetsgivare enas om avtal som anger villkoren för hela branschen. För att denna modell ska upprätthållas är det viktigt att vi gemensamt ser till att kollektivavtalen upplevs som attraktiva och rättvisa – både för anställda och företag.

Jag är orolig för att obligatoriska kostnader för tjänster som inte används gör att fler företag kan komma att avstå från att ansluta till kollektivavtalet. En mer rättvis ordning där de företag som använder ackordmätningar är de som betalar för dessa mätningar skulle stärka kollektivavtalet och rättvisan mellan olika målerier.

Måleriföretagen kommer att söka dialog med Målareförbundet inför nästa års avtalsförhandlingar om hur branschen kan utvecklas med en bibehållen möjlighet till ackord och med mer rättvisa mätavgifter. Jag ser fram emot dessa samtal och hoppas att de ska resultera i kollektivavtal som är bra både för medarbetare och företag i måleribranschen.

Stefan Olsson, förhandlingsordförande, Måleriföretagen i Sverige