Nytt år -  nya lagar och regler!

I samband med det nya året trädde en rad nya lagar i kraft. Här är några av de lagar och regler som du som företagare behöver ha koll på.

Karensavdrag ersätter karensdag
Från och med den 1 januari 2019 är den nuvarande karensdagen i sjukförsäkringen ersatt med ett karensavdrag. Karensavdraget kommer att vara 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön för den anställde.

Eftersom Måleriavtalet och Tjänstemannavtalet innefattar bestämmelser om sjuklön och karens kommer det att ske förändringar i kollektivavtalen i syfte att anpassa dessa till lagändringen. Läs mer om förändringen här.

Arbetsgivardeklaration på individnivå
Från och med januari 2019 gäller arbetsgivardeklaration på individnivå för alla arbetsgivare. Arbetsgivare har tidigare redovisat kontrolluppgifter en gång om året men nu ska arbetsgivare istället redovisa löner och avdragen skatt månadsvis på individnivå till Skatteverket.

Ny lag om entreprenörsansvar för lönefordringar
Den 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som reglerar ansvaret för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Lagen gäller i de fall det finns en så kallad entreprenadkedja. Den går ut på att en arbetstagare i bygg- eller anläggningsbranschen som inte får ut sin rättmätiga lön av sin arbetsgivare, har rätt att få lönen utbetald av annan entreprenör i kedjan. Det här ansvaret ligger i första hand hos uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller kan nås är även huvudentreprenören ansvarig för lönebetalningen. Beställaren är undantagen från ansvar. Huvudentreprenörsansvaret kan alltså bara göras gällande i två led.

Ansvaret gäller faktiskt avtalad lön och gäller alla arbetstagare inom bygg- och anläggningsbranschen. Läs mer här.

E-fakturor till offentlig verksamhet
Från och med den första april 2019 måste alla leverantörer skicka e-fakturor till en offentlig myndighet. Lagkravet på att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.
E-fakturorna ska följa den europeiska standarden, om inte någon annan standard har avtalats. Notera att pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.
Läs mer här:

Sänkt bolagsskatt
Från och med 2019 fram till 2021 kommer bolagsskatten att sänkas stegvis från nuvarande 22 procent till 20,6 procent år 2021.

Ränteavdragen begränsas
Ränteavdragen begränsas i bolagssektorn. Avdragen baseras på företagets rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent.

Basprisbeloppet för 2019
Regeringen fastställde i september 2018 prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 46 500 kronor respektive 47 400 kronor för år 2019. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.