Måleriföretagen representant för byggsektorn i nytt EU-råd!

Måleriföretagen i Sverige kommer att ingå som representant för byggsektorn i det nya råd, Arbetsmarknadens EU-råd, som arbetsmarknadens parter tillsammans har inrättat under hösten.

Det nya rådet ska värna den svenska kollektivavtalsmodellen och bättre se till att ta tillvara parternas gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå. I rådet sitter representanter från Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

– Inom EU hörs allt oftare förespråkare som vill öka det politiska inflytandet över arbetsmarknadsfrågorna och här kommer Arbetsmarknadens EU-råd har en viktig roll. Parterna i Sverige vill värna den svenska modellen, som innebär att långsiktigt tillvarata våra gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå. Det är mycket positivt att parterna tar det här initiativet så att vi gemensamt kan utveckla och värna vår kollektivavtalsmodell i den privata sektorn, säger Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand som sitter som representant i rådet.

Arbetsmarknadens EU-råd består av en företrädare för Svenskt Näringsliv, flera från medlemsorganisationerna, och representanter från LO och PTK samt deras medlemsorganisationer. Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, eller när någon av parterna så begär, och arbetet ska baseras på konsensus. Ett utskott kommer att bereda frågor.