Pressmeddelande: Måleriföretagen tackar ja till medlarnas bud

Igår kväll lämnade medlarna på måleriområdet ett bud till parterna. Budet är i princip ett rent lönebud inom ramen för det så kallade märket men utan andra förändringar. Måleriföretagen väljer, trots avsaknaden av andra förändringar än lönevillkoren i kollektivavtalet, att tacka ja till medlarnas bud. Därmed är ett nytt treårigt kollektivavtal klart för måleribranschen.

- Som ett av de mest stridslystna facken är tyvärr konfliktvägen den som Målareförbundet oftast väljer. Men facit är tydligt. De avtal som konflikterna resulterar i leder inte till några förbättringar för Målareförbundets medlemmar. Så även nu. Hade Målareförbundet tackat ja till vårt bud som vi lämnade den 10 maj, och som mötte upp ett stort antal av Målareförbundets krav, hade resultatet blivit betydligt bättre för både målare och måleriföretag. Budet från medlarna ger den enskilde målaren avsevärt mindre pengar i plånboken än vad budet från oss på Måleriföretagen hade gett - hur ska Målareförbundet förklara det för sina medlemmar, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Vi ville åstadkomma reella förbättringar av vårt kollektivavtal för både medarbetare och företag. Med det här budet går vi tyvärr miste om det. Idag måste en arbetsgivare kunna skapa goda förutsättningar för att deras medarbetare ska få ihop sitt livspussel och hitta god balans mellan arbete och familjeliv. Om vi ska säkra framtidens kompetensförsörjning måste det även gälla måleribranschen. Vi har velat förändra och förenkla reglerna så att det, givet att individen vill och önskar, ska vara möjligt med en större grad av flexibilitet. Uppenbarligen vill Målareförbundet inte alls bidra till att säkra tillgången av målare i branschen - snarare tvärtom, fortsätter Björn Hellman.

I inledningen till avtalsförhandlingarna hade vi en vision om att tillsammans med Målareförbundet omvandla vårt otidsenliga kollektivavtal till ett modernare och mer flexibelt avtal som utgår ifrån det enskilda måleriföretaget och den enskilde medarbetaren. Vi är övertygade om att en sådan förändring skulle göra det mer attraktivt för måleriföretag att teckna kollektivavtal. Dessutom skulle det på ett bättre sätt ta till vara de krav som medarbetare ställer idag. I våra yrkanden hade vi också föreslagit en rad förändringar som alla bygger på frivillighet. Passar det både arbetsgivare och arbetstagare så ska det finnas möjlighet att komma överens om andra lösningar än de stelbenta regler som gäller idag. Tyvärr verkar Målareförbundet inte vara det minsta intresserade av att vidareutveckla måleribranschen, avslutar Björn Hellman.

Kollektivavtalet på målarområdet omfattar cirka 1 400 måleriföretag och cirka 11 000 målare. Under åren 2011-2016 har Målareförbundet lagt sammanlagt 11 varsel.

Huvudpunkterna i det nya avtalet:

  • Avtalet löper under tre år fram till den 30 april 2020, där sista året är uppsägningsbart.

  • Avtalet håller sig inom industrins märke och motsvarar totalt 6,5 procent över de tre åren (år 1: 2,2 procent, år 2: 2,0 procent och år 3: 2,3 procent). En särskild låglönesatsning görs inom ramen för Servicearbetaravtalet, vilken ryms inom avtalsvärdet.

  • En arbetstidsförkortning genomförs vilket gör att medarbetaren har rätt till totalt 36 timmars arbetstidsförkortning 2017, totalt 38 timmar 2018 och totalt 40 timmar 2019. Kostnaden för detta tas av det totala löneutrymmet, dvs. den faktiska löneökningen för den enskilde målaren minskar därmed.

  • Extra pensionsavsättningar görs med 0,2 procent 2017, 0,1 procent 2018 och 0,2 procent 2019. Den sammanlagda pensionsavsättningen blir därmed 1,0 procent vid avtalstidens slut. Kostnaden för detta tas av det totala löneutrymmet, dvs. den faktiska löneökningen för den enskilde målaren minskar därmed.

  • Uppdaterade regler när det gäller omklädningsrum för kvinnor och män.

  • Den nuvarande utbildningsplanen för lärlingar ersätts av en ny version

  • Två arbetsgrupper tillsätts, där den viktigaste handlar om hur vi skapar ökad jämställdhet i måleribranschen