Pressmeddelande: Spegellockout från Måleriföretagen

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen varslar åter igen om spegellockout. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets andra varsel berör 16 hela företag och ytterligare 3 arbetsplatser över hela landet. 

- När Målareförbundet nu - mitt under pågående medling - går in och trappar upp konflikten ytterligare måste vi göra allt vi kan för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Att göra en spegellockout är därför nödvändigt, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen. 

Måleriföretagen har under hela förhandlingsperioden arbetat hårt för att parterna skulle kompromissa och i samförstånd kunna nå en överenskommelse. Ändå valde Målareförbundet att under gårdagen varsla om ytterligare stridsåtgärder.

-  Jag kan bara beklaga att Målareförbundet, som ju är ett erkänt stridslystet fackförbund, väljer att ta fram stridsyxan så snart de inte får som de vill. Konflikten är något som kommer att drabba många företag och det är ingen i måleribranschen som tjänar på Målareförbundets agerande. En strejk har bara förlorare, säger Björn Hellman.  

Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan omfattas av varslet och innebär ingen upptrappning av konflikten. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av förbundets eget varsel. 

Genom spegellockouten får Måleriföretagen möjlighet att behålla viss kontroll över processen. Måleriföretagen tar i och med lockouten över det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som omfattas av lockouten. 

Dispens från lockouten kommer att ges för arbeten som påtagligt påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion främst inom den exporterande konkurrensutsatta industrin. 

Spegellockouten träder ikraft den 29 maj kl. 10.00.  

Se konfliktobjektslista från Svenska Målareförbundet avseende uttagna företag.   

För kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige på 070-934 90 15 eller bjorn.hellman@maleriforetagen.se 

Björn Hellman
VD

Skicka e-post